Scroll down

Alternate Text
News banner

Veel vragen van VN-Kinderrechtencomite aan Nederland over naleving kinderrechten

Het VN-Kinderrechtencomité heeft de Nederlandse Staat vragen gesteld over de naleving van kinderrechten in het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland wordt bevraagd over de naleving van kinderrechten in verschillende domeinen. Het Comité stelde onder meer vragen over discriminatie van kinderen die tot minderheidsgroepen behoren en welke maatregelen daartegen zijn genomen. Ook wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de kinderrechtensituatie ten aanzien van Caribisch Nederland. Het Comité vraagt de Nederlandse overheid informatie te verschaffen over hoe Nederland ervoor zorgt dat beleid en plannen over kinderrechten in het gehele Koninkrijk, dus in alle vier de landen, gelijk worden geïmplementeerd. Een algemene oproep van het Comité ziet op het intrekken van voorbehouden die Nederland heeft gemaakt bij verschillende kinderrechten. Als lid van het Kinderrechtencollectief heeft Defence for Children het Comité van input voorzien. De kinderrechtenorganisatie ziet de beantwoording van het Comité met veel belangstelling tegemoet en roept de regering op grondig en zorgvuldig in te gaan op de naleving van kinderrechten in alle aangekaarte en uiteenlopende situaties. Ter illustratie worden hieronder enkele vragen beschreven. 

Uitbuiting en mensenhandel

Het Comité vraagt Nederland om hen te informeren over datacollectie en analyse van alle vormen van kindermishandeling, bijvoorbeeld over kinderen die slachtoffer worden van (seksuele) uitbuiting of mensenhandel. Ook vraagt het Comité Nederland om hen te informeren over maatregelen die zijn genomen tegen kinderarbeid, het versterken van de arbeidsinspectie en het niet laten werken van kinderen in gevaarlijke omstandigheden en het sanctioneren van werkgevers. Verder vraagt het Comité wat Nederland gaat doen om zowel de nieuwe wet Zorgplicht Kinderarbeid effectief te handhaven en om de impact van de middelen om kinderarbeid uit te bannen te beoordelen, inclusief het Fonds Bestrijding Kinderarbeid en de “Work: No Child’s Business” alliantie.

Het Comité vraagt informatie over de maatregelen die worden getroffen om kindslachtoffers van mensenhandel of loverboys te beschermen en te rehabiliteren in gespecialiseerde opvang. Ook vraagt het Comité om informatie over het landelijk actieplan “Samen tegen mensenhandel” en voornemens voor plannen die alle gemeenten betrekt om kinderhandel te bestrijden.

Het Comité vraagt welke maatregelen zijn genomen om de verkoop van kinderen (ook voor adoptie) strafbaar te stellen. Verder vraagt het Comité naar onderzoek naar producenten en gebruikers van materiaal van kindermisbruik, het vervolgen van daders, en om politie, OM en maatschappelijk werk te trainen om op een kindvriendelijke manier aangiftes te onderzoeken. Het Comité vraagt wat gedaan wordt om kinderen onder de 18 te zien als slachtoffers en niet als daders zodat zij de juiste bescherming krijgen.

Asielprocedures

Het VN-Kinderrechtencomité vraagt de Nederlandse overheid meer informatie te geven over de garanties dat asielprocedures voor alle kinderen eerlijk, efficiënt en kindvriendelijk zijn en in het belang van het kind. Op onze Kinderrechtenhelpdesk zien we dat er op dit gebied nog veel te winnen is omdat de procedures voor kinderen boven de twaalf jaar praktisch gelijk zijn aan die van volwassenen. Ook vraagt het comité naar de maatregelen die de overheid moet nemen om kinderen en ouders niet van elkaar te scheiden en kinderen niet in detentie te zetten. Het comité wil ook weten wat de overheid doet aan het hoge aantal alleenstaande kinderen dat zonder hun ouders bescherming zoekt in Nederland en verdwijnt.

In september gaf de staatssecretaris voor Justitie en Veiligheid aan dat ze alleenstaande kinderen die worden aangetroffen in Nederland gaat detineren zodat zij niet meer weglopen. Wat Defence for Children betreft, is dat de wereld op zijn kop en in strijd met de rechten van het kind. We hopen dat het VN-Kinderrechtencomité Nederland hierover aan de tand zal voelen en zal inspireren om deze schadelijke praktijken te stoppen.

Jeugdstrafrecht

Het Comité benadrukt dat dat de wetten voor jeugdstrafrecht ook gelden op de BES-eilanden. Een belangrijke vraag van het Comité gaat over het verhogen van de leeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijk naar 14 jaar. Daarbij vindt het Comité het belangrijk dat kinderen in het strafproces kunnen participeren. Verder zijn data nodig over onder meer de aantallen kinderen in politiecellen. Ook vindt het Comité het belangrijk om nog meer in te zetten op het terugbrengen van het aantal kinderen in detentie. Nederland krijgt een waarschuwing voor de negatieve effecten van registratie van minderjarigen in de justitiële registers en het niet meer kunnen krijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Ook vraag het Comité de eerdere gedane aanbevelingen over te nemen, wat ook betekent dat registratie van DNA-profielen van minderjarigen gestopt moet worden.  

Inclusief onderwijs

Het Comité vraagt Nederland de criteria te beschrijven voor het bepalen of kinderen met een beperking van de leerplicht worden ontheven op lichamelijke of psychische gronden. Ook wordt de regering gevraagd informatie te geven over de maatregelen die genomen zijn om te verzekeren dat alle kinderen met beperkingen toegang hebben tot en profiteren van inclusief onderwijs. De regering wordt opgeroepen om in data te voorzien over de aantallen kinderen met een beperking die inclusief onderwijs volgen of juist in afzonderlijke scholen onderwijs volgen.

Meer informatie

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

VN-kinderrechtenexperts roepen op tot naleving 20-jarige Facultatieve Protocollen

Vandaag roepen vier internationale VN-kinderrechtenexperts staten op om kinderen extra te beschermen tegen alle vormen v…


Lees meer

Premier Rutte roept op tot jongerenparticipatie in tijden van corona

Premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben op 19 mei een persconferentie gehouden o…


Lees meer

Houd tijdens coronacrisis aandacht voor kwetsbare kinderen

De maatregelen tegen het coronavirus hebben grote impact op het dagelijkse leven van kinderen en jongeren. Voor de tweed…


Lees meer
We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons beleid. Privacy verklaring
Ja
Nee